♦ НИВО А1

FIT IN DEUTSCH 1  – FIT in Deutsch 1 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 10 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка. При изпита Fit in Deutsch 1 (A1) настъпиха промени в оформлението на самия, включително при формата А4, който вече е А5. Изпитът ще се провежда изцяло на немски език, без контекста на родния език.

START DEUTSCH 1 – Start Deutsch 1 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 1 документира първа степен (А1) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка.

При Гьоте Институт изпитът носи името A1-Goethe.♦ НИВО А2

FIT IN DEUTSCH 2 – Fit in Deutsch 2 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 на Общата европейска езикова рамка.
При изпита Fit in Deutsch 2 (A2) настъпиха промени в оформлението на самия, включително при формата А4, който вече е А5. Изпитът ще се провежда изцяло на немски език, без контекста на родния език.

START DEUTSCH 2 – Start Deutsch 2 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 2 документира втора степен (А2) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка.
Сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 2 документира втора степен (А2) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка.♦ НИВО В1

ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) – С издържан изпит за Zertifikat Deutsch (ZD) се доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации.
ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (ZDJ) – Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj) е комуникативно ориентиран изпит на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка. Предвиден е за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Успешно издържаният изпит доказва, че юношите могат самостоятелно да общуват на немски език, т.е. че разполагат с достатъчно солидни знания, за да се справят с подходящи езикови средства във всички важни за тяхната възраст ситуации.♦ НИВО В2

ZERTIFIKAT DEUTSCH PLUS (ZD+) – Zertifikat Deutsch Plus е общопризнат изпит за ниво B2 от Европейската езикова рамка. Поставя по-високи изисквания в сравнение със Zertifikat Deutsch.
Свидетелството за успешно положен изпит удостоверява, че издържалите изпита могат да се изразяват ясно и в детайли по широк спектър от теми и могат да водят специализирани дискусии в своята област.
ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) – Сертификатът за Zertifikat Deutsch für den Beruf доказва умение да се общува в ситуации от професионалното всекидневие: разбиране на прости икономически текстове, съставяне на рутинни писма и адекватно участие в разговорите в професионална среда.

GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове.♦ НИВО С1

GOETHE-ZERTIFIKAT C1 – Със сертификата за Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) се удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да се изразяват спонтанно и гладко, без да се налага често да търсят думи, да си служат гъвкаво и пълноценно езика в обществения и професионалния живот или в образованието.♦ НИВО С2

ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP) – Със сертификата за Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) се удостоверява, че положилите успешно изпита имат много добри познания по книжовен немски език, могат да разбират и най-сложните текстове и да се изказват по подходящ начин както устно, така и писмено. Сертификата за ZOP се цени повсеместно като документ за отлично владеене на немски език и освобождава от езиков изпит в немските университети.
KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) – С Kleines deutsches Sprachdiplom (KDS) се удостоверява владеенето на надрегионален немски книжовен език. Положилите успешно изпита могат да разбират сложни, автентични – предимно литературни – текстове и да се изразяват диференцирано писмено и устно. Изпитът отговаря по сложност на задачите на ZОP, но допълнително доказва наличието на знания и за немската култура и история.

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS)
С Großes deutsches Sprachdiplom (GDS) се удостоверява ниво на владеене на немския език близко до нивото на носителите на езика.Изпити за кандидатстване в университети в Германия:
TEST DAF
Изпитът Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.
Възможни са следните Test DaF – нива:
– Test DaF- ниво 5 (TDN 5)
– Test DaF- ниво 4 (TDN 4)
– Test DaF- ниво 3 (TDN 3)
– Нива на изпита: B2, C1

DSH
Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugangосигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ DAF
Тест DaF е предназначен за кандидат-студенти от страна с майчин език, различен от немски, които желаят да следват в университет в Германия или друга немскоезична страна.
Структура на изпита
Тест DaF изпитва езиковите умения на кандидата в четири различни части: четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене. Всички те са задължителни и имат една и съща тежест при оценяването. Темите и задачите от изпита са съобразени с академичния език, изискващ се при следване в университет. Специфични термини от определени области обаче не се изискват. Изпитът трае около 3 часа без почивките.


СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА  TestDaF

1. Четене с разбиране (Leseverstehen)
Три текста за четене с общо 30 задачи. Време за изпълнение – 60 мин., от които 10 мин. за прехвърляне на решенията на съответния лист с отговорите.
Участниците в изпита следва да покажат, че разбират текстовете, които имат отношение към съответния ВУЗ в тематичен и езиков аспект. Текстовете са с различна степен на трудност – кратки текстове от студентското ежедневие, журналистически текстове и статии от специализирани професионални издания. Трябва да се решават задачи, които изискват разбиране на общия смисъл на текста, детайлите и косвените информации. Задачите включват координация (Zuordnung) на кратки текстове, избор от няколко възможности (а/в/с) и алтернативни отговори (ja, nein und nicht im Text).

2. Слушане с разбиране (Hörverstehen)
Три текста с общо 25 задачи. Време за изпълнение – 40 мин.
Текстовете за слушане са три – диалог от ежедневието на ВУЗ, радиоинтервю с 3–4 участника, доклад или интервю с експерти. Текстовете са различни по трудност и имат различни типове задачи: кратки отговори на задачи правилно или погрешно, кратки отговори в телефонен разговор и кратки отговори в рамките на интервю/доклад. Акцентира се на разбирането на общите взаимозависимости и детайлите, както и на косвено изразените информации.

3. Писане по зададена тема (Schriftlicher Ausdruck)
Една задача. Време за изпълнение – 60 мин.
Участниците в изпита трябва да покажат, че по определена тема могат да напишат последователно изложен, логически свързан и ясно структуриран текст. В първия раздел на текста трябва да се опишат статистически данни по дадена графика или таблица. Вторият раздел на текста изисква вземане на отношение по дискусионен въпрос.

4. Говорене (Mündlicher Ausdruck)
Седем задачи. Време за изпълнение – 30 мин.
Изпитваните трябва да докажат, че могат да провеждат разговор в различни ситуации в съответното висше учебно заведение. Задачите имат различна степен на трудност. Представят се ситуации от немския университетски живот, по които участниците в изпита трябва да вземат отношение, например да вземат участие в разговор между студенти, да опишат графика на семинар, да се изкажат по дадена тема, или да формират хипотези.

Задачите се получават чрез слушане от компактдиск или касета. Отговорите се документират чрез запис.

Сертификатът за успешно положен изпит по TestDaF се получава от съответния тестов център в рамките на 6 седмици след полагането на изпита. За четирите части на изпита се получава отделна оценка – ниво 3, 4 или 5. Ако резултатите са по-ниски от TestDaF (TDN – 4) единствено съответният университет е оторизиран да вземе решение дали да приеме кандидат-студента в зависимост от специалността, продължителността на следването и по други съображения. Сертификатът е валиден за неограничено време.

 

ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ „PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL“ (PWD)
Изпитът е разработен в сътрудничество между Гьоте-институт, Немската индустриална и търговска камара (dеr Deutsche Industrie- und Handelskammertag–DIHK) и Центъра „Карл Дуисберг”и се провежда от тези институции. Изпитът отговаря на пето ниво от шестстепенната скала на Общоевропейската езикова рамка.
Успешното полагане на изпита е свидетелство за много добро, компетентно писмено и устно владеене на немския език в професионалния живот, икономиката и търговията и професионално водене на търговска кореспонденция.

Изпитът се състои от следните компоненти:

Писмен изпит – 180 мин.
•    Четене с разбиране (Leseverstehen) – 75 мин.
Разбиране на текстове за комуникация във фирмите и между фирмите, стопански и професионални специализирани текстове.
•    Слушане с разбиране (Hörverstehen) – 75 мин.
Разбиране на диалози и телефонни разговори по вътрешно-фирмени доклади, справки, анализи и прогнози, подготовка на панаири, радиопредавания по актуални стопански теми, изготвяне на справка по слушан текст.
•    Писмено изразяване (Schriftlicher Ausdruck) – 45 мин.
•    Изготвяне на бизнес писма

Устен изпит – 20 мин.
•    Лично представяне, презентация на фирма
•    Представяне на аргументи и водене на преговори по дадено бизнес задание.

 

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ TELC
Системата TELC е съобразена с изискванията на Съвета на Европа към езиковата компетентност през ХХІ-век за ориентация изцяло към практиката, валидност за страната и чужбина и приложимост не само в личния живот, но и на работното място. Трябва да се отбележи, че Европейските езикови сертификати са международно познати и признати сертификати. Те поставят акцент върху усвояването и сертифицирането на владеенето на чужд език в професионалната сфера, което ги прави особено интересни и за системата на професионалното образование и обучение. Изпитните елементи се разработват от централизиран изпитен борд въз основа на публикувани учебни програми и планове. В цяла Европа изпитните сесии се провеждат по един и същи начин съгласно стандатизирани процедури, като изпитните резултати се оценяват централизирано.
Защо telc ?
Един издържан изпит по системата telc повишава шансовете за добро вписване в различните области на съвременния живот. Спектърът се простира от ясно повишените шансове за подобряване на конкурентноспособността на работния пазар, при кандидатстване в различни учебни заведения и се стигне до свободното разбиране на езика по време на стаж или почивка  в друга страна.

 

ПОДГОТОВКА ЗА ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB)
Изпитът е широко признат от международната бизнес общност в Европа и САЩ и много други страни. Гьоте-институт спонсорира изпитите, провеждани в 125 тестови центрове в целия свят.
Успешното полагане на този изпит и получаването на съответния сертификат ZDfB eсолидна основа за справяне с различни ситуации от професионалното ежедневие, за разбиранe на стопански текстове, изготвяне на рутинни бизнес писма и адекватно реагиране в процеса на разговори на професионална тематика.

Изпитът се състои от писмена и устна част.

Писмената част продължава 160 мин. и включва следните компоненти:
•    Структури и словно богатство – 30 мин.
•    Четене с разбиране – 40 мин.
•    Слушане с разбиране – 30 мин.
•    Кореспонденция – 60 мин.

Устната част продължава общо 20 – 30 мин. за всеки кандидат и съдържа:
•    Представяне на кандидата.
•    Описание на диаграма или таблица
•    Изпълнение на роля при обсъждане на всекидневни бизнес ситуации